04 8 / 2013

หากคุณมีความสนใจ อยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง คุณจะต้องทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนง่ายๆ เพียงคุณเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ www.intelcadet.com คุณก็จะพบกับข้อมูลเกี่ยว นายร้อยตํารวจหญิง 56 การรับสมัคร หรือการรับเข้าของ นักเรียนเตรียมทหาร ในปีนี้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว แต่วันนี้เราจะมาบอกกันในส่วนขั้นแรกก่อน ดังนี้

เกณฑ์การรับ นายร้อยตํารวจหญิงสามพราน และ โรงเรียนเตรียมทหาร

 • ตรวจร่างกายตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
 • สอบประวัติสอบประวัติ ที่สถานีตำรวจ  ที่บ้านเกิด
 • สอบพละศึกษา ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร

สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย  พิจารณา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคัดเลือก บุคคล ว่าเหมาะสมจะเป็นนาย
ตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่

แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจหญิง และ เตรียมทหาร ปีนี้

 • วิชาที่ใช้สอบ คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6    คะแนนเต็ม   200 คะแนน
 • วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6 ( ฟิสิก + เคมี+ชีวะ)                200 คะแนน
 • ภาษาไทย   ม.ปลาย                                                 200 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย                                              200 คะแนน

เตรียมทหาร และ นายร้อยตำรวจหญิง ต้องอายุ 16 - 21 ปี

 • จบ ม.6หรือเทียบเท่า
 • สูง 160 ซม.  ขึ้นไป
 • สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
 • เรียน รด.มา   มีคะแนนเพิ่ม รอบ 2 แต่ไม่มีผลสำหรับรอบแรก

คุณสมบัติที่ดีของการเป็น นายร้อยตํารวจหญิง และ นักเรียนเตรียมทหาร

 • นักเรียนเตรียมทหาร ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์อดทน นอบน้อม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีน้ำใจ ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่
 • รู้จักการวางตัวที่เหมาะสมต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอาวุโส
 • ปฏิบัติต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำและความเป็นสุภาพบุรุษ
 • รู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสังคมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

หวังว่าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดคงเป็นความรู้แก่ทุกท่านทุกคนที่ให้ความสนใจอยากเป็น นายร้อยตํารวจหญิง หรือ นักเรียนเตรียมทหาร น่ะครับ หากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผอดพลาดประการใดต้องขอโทษไว้ในที่นี้เลยน่ะครับ

03 8 / 2013

นายร้อยตํารวจหญิงสามพราน มีประเพณีวัฒนธรรมในการให้เกียรติ ยกย่องเชื่อต่อผู้ใหญ่รวมทั้งนายบารมีผู้ที่อาวุโสสูงกว่าทั้งวัยวุฒิพร้อมด้วยคุณวุฒิด้วยการแสดงตัวถึงความถ่อมตัว  เอื้ออารี เอื้ออาทร ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ การกราบ การไหว้นับว่าเป็นขนบธรรมเนียมไทยที่นักข่าวได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง รวมทั้งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของความเป็นไทยมาตลอดในการแสดงออกถึงความเคารพ ความศรัทธา เชื่อถือแบบธรรมเนียมทหาร-ตำรวจทหาร ตำรวจ มีลำดับชั้นฐานันดรศักดิ์ มีสายการสั่งจึงมีอย่างระเบียบแบบแผนในการจัดความอาวุโสที่จะกระทำต่อกันเพื่อแสดงตนถึงความนับถือคล้อยตาม

เป็นระบบที่สร้างไว้ให้กับนายร้อยตํารวจหญิงทั้ง 3 ชั้นปีให้กระทำต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สั่งสอนให้ นตท. รู้จักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอาวุโสลดหลั่นตามชั้น การเล่าเรียนได้คิดในความรับผิดชอบต่อตัวเองพร้อมทั้งคนอื่น รวมถึงเป็นการปฏิบัติ ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานอันเป็นการสร้างเสริมคุณสมบัติผู้นำและความเป็นสุภาพบุรุษ ตลอดจนรู้จักปรับ ปรุงปฏิรูปตนเอง ให้อยู่ในสังคมพร้อมกับภาวะแวดล้อมที่ผันแปรไปอย่างทันเกมความอาวุโสของ นตท. จัดเป็นลำดับชั้นปีรุ่นที่เข้ารับการเล่าเรียนพร้อมด้วยตำแหน่งการเป็นนักศึกษาควบคุมเป็นส่วน1ในการปกครองบังคับบัญชา ทำสัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง ผู้บังคับบัญชานักเรียน เตรียมทหารเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด ติดตาม ประกาศผลนายร้อยตํารวจหญิง 56 ที่นี่

31 7 / 2013

สถานที่เรียนเตรียมทหาร นายร้อยตํารวจหญิง 2556 มีหน้าที่ดูแล สั่ง พร้อมด้วยให้ การเล่าเรียนอบรม นตท. ในทางพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและทรรศนะนื้ ฐานพร้อมที่ จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้ นิสัย  และคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วย มีผู้บังคับการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้บัญชาการ ทำหน้าที่ ปรัชญา โรงเรียนเตรียมทหาร คือ สถานศึกษาหลักที่เป็นแหล่งกำเนิดในการผลิตนายทหาร-นายตำรวจ  ให้มีความสมัครสมานแข็งแรง ทรหด ทั้งร่างกาย และจิตใจ  มีกฎเกณฑ์ ยึดมั่นในระบบเกียรติยศมีคุณงามความดี จริยธรรม มีปัญญา มีไหวพริบ มี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความริเริ่ม สามารถเล่าเรียนต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้อย่างมีประสิทธิผล

เรื่องราวของ โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง ครั้นวันที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๐๐ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในเวลานั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอดำริต่อสภากลาโหมว่าถ้าจะรวม สถานศึกษาที่อยู่ในระดับการเรียนเดียวกัน จากกองทัพต่าง ๆ เป็นสถาบันเดียวกันก็จะเป็นการประหยัดงบชองชาติทั้งยัง ทำให้ผู้ศึกษามี โอกาสได้รู้จักคุ้นเคย มีความใกล้ชิดเข้ากันได้มีความ ปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความนึก คิดจิตใจร่วมกันแต่เยาว์วัย

ซึ่งจะมีผลให้บุคคล นายร้อยตํารวจหญิง 57 เหล่านี้สามารถประสานงานกันได้ด้วยดีและ  บริหารร่วมกันแบบมีประสิทธิภาพ ที่ ประชุมกลาโหมได้เห็นดีเห็นชอบ ในดำรินี้ เป็นเอกฉันท์ ในเริ่มแรกให้ รวม โรงเรียนเตรียมนายร้อยโรงเรียน เตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็นโรงเรียน เตรียมทหาร สังกัดกรมการวิจัยศูนย์บัญชาการทหารสูงสุด ครั้นเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค . ๒๕๐๑ จึงถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ผู้การคนแรกคือ พลเอก  ปิยะ สุวรรณพิมพ์

สนในติวได้ที่ นายร้อยตํารวจหญิงสามพราน

25 7 / 2013

การสอบเตรียมทหารภาควิชาการ และการสอบพลศึกษา ภาควิชาการ ของ นักเรียนเตรียมทหาร

วิชาที่สอบคือ
 คณิตศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนนเต็ม 250 คะแนน
 วิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
คะแนนเต็ม 250 คะแนน
 ภาษาอังกฤษ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 ภาษาไทย และสังคมศึกษา เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ภาคพลศึกษา
 ลุก-นั่ง 30 วินาที
 ดึงข้อราวเดี่ยว
 วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร
 วิ่ง 50 เมตร
 ว่ายน้ำ 50 เมตร
 นั่งงอตัว , ยืนงอตัว
 กระโดดไกล
 วิ่ง 1,000 เมตร
 ยึดพื้น 2 นาที

24 7 / 2013

หลากหลายคนมีความฝันที่ประสงค์จะ เป็น นายร้อยตำรวจหญิง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมทหาร ที่ใด  ถึงจะดี

วันนี้พวกเราขอแนะ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน ที่จะทำให้ นักเรียน นาย ร้อย ตํา ร ว จ หญิง สำเร็จ ผ่านไปได้ด้วยดีทุกสภาวการณ์ โอกาสที่ นักเรียนเตรียมทหาร ทุกผู้ทุกนาม จะมีโอกาสรับใช้ชาติ  กันแบบถ้วนหน้า ก่อนอื่นเราต้องขอยอมรับเลยว่า นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ปีนี้มาแรงสุด ผู้ใดก็ ประสงค์ที่จะเป็น นายร้อย ตํารวจหญิง ซึ่ง นักเรียน เตรียมทหาร

ถ้าหากว่า เลือกกวดวิชากับพวกเรา ทางด้านเรายินดีให้ ใบ สมัคร เตรียมทหาร ฟรี เลย กับนำพาไป สมัคร สอบ เตรียมทหาร เข้าร่วมลุ้น ผลสอบเตรียมทหาร ไปพร้อมกัน เรามีคติของสถาบัน ที่มุ่งหวังจะก่อฝัน การรับใช้ชาติ ของทุกผู้ทุกนามให้เป็นเรื่องจริง แต่ทุกผู้ทุกนามก็จะเพียงแต่พึ่งพวกเราท่าเดียวไม่ได้ ทุกคนจะต้องมีความอุตสาหะด้วย เพราะความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น แนวทางเป็นสิ่งที่ นักเรียน นาย ร้อย ตํา ร ว จ หญิง ใครๆจะต้องยึดหลักปฏิบัติไว้ สำหรับความความสำเร็จของทุกผู้ทุกนาม ถ้าหากให้ความ สนใจปรารถนาเสาะหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เข้าไปอ่านกันเลยตรงนี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เตรียมทหาร พร้อมทั้ง นายร้อยตำรวจหญิง มากมายก่ายกอง www.intelcadet.com  สถานศึกษาที่ใครก็ตามต่างให้การยอมรับพร้อมทั้งยกนิ้ว เป็นที่หนึ่งในประเทศไทย  ที่พา เตรียมทหาร ได้มากพร้อมทั้งสำเร็จที่สุด

22 7 / 2013

เตรียมทหาร เป็นถ้อยคำที่ทุกท่านอาจเคยได้ข่าวมาแล้วนับคราวไม่ถ้วน แต่ละท่านคงจะมีความเข้าใจในคำว่า ทหารแตกต่างกันออกไป บางท่านอาจจะนึกถึง ทหารในฐานะที่เป็นรั้วของชาติ ในการปกป้อง อธิปไตยจาก ข้าศึก บางคนอาจจะมองว่า  ทหารเป็นนักพัฒนา เพราะเคยเห็นทหารไปช่วยก่อเส้นทาง หรือขุดลอกคูคลอง ตามสถานที่ที่ต่าง ๆ หลายท่านอาจเคยเห็น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับทหาร ในการปราบปรามผู้ก่อการจลาจลคอมมิวนิสต์ในอดีต และการแก้ปัญหาความ ไม่สงบสุขในจ.ชายแดนภาคใต้ในล่าสุด

ที่บอกมาทั้งปวงเป็นเพียงงานส่วนหนึ่ง ที่ เตรียมทหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่  ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พอให้ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่ง เช่นใดก็ตาม สิ่งแวดล้อมด้านความมั่น อาจจะในปัจจุบันนี้มีความมากมาย และสลับซับซ้อนมากเพิ่มขึ้น การจะนำพาชาติให้ล่วง พ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ต้องอาศัย ความรักการร่วมแรงร่วมใจ ของทั้งหมดในชาติในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยแต่ละคน แต่ละที่ทำการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขีดศักยภาพ ข้อจำกัด ของแต่ละองค์กรแบบแท้จริง เพื่อให้หน้าที่ร่วมกันเกิดศักยภาพเลิศ

17 7 / 2013

- ขณะศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารทางราชการจะส่งเสริมค่าเบี้ยเลี้ยงพร้อมด้วยค่าแรงงานให้ทุกเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ พร้อมทั้งครั้นขึ้นเหล่าแล้ว ทางราชการจึงจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น
- นักศึกษาจะได้เครื่องแบบ อุปกรณ์การเล่าเรียน หนังสือพร้อมด้วยของใช้ต่าง ๆ ตามสิทธิ์แต่ละชั้นปี
- นักศึกษา นายร้อยตำรวจหญิง จะสอบคัดเลือกเพียงคราวเดียวเพื่อที่จะเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและยังสามารถเข้าเล่าเรียนต่อในสถานที่เรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยที่ไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก
- ผู้เรียนจะได้เบี้ยเลี้ยงพร้อมทั้งเงินเดือนทุกเดือน ถ้าหากได้ดำเนินงานภาระในตำแหน่งเด็กนักเรียนบังคับบัญชาก็จะได้รับค่าแรงงานเพิ่มตามอัตราตำแหน่งนั้น ๆ
- มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนดูงานที่ต่างบ้านต่างเมือง
- มีทุนอุดหนุนการเล่าเรียนสนับสนุนผู้ที่เล่าเรียนดีพร้อมกับมีพฤติกรรมดีเป็นส่วนใหญ่
- มีทุนสำหรับศึกษาเล่าเรียนต่อต่างชาติให้กับผู้ที่มีเกรดดีเด่น
- ครั้นสำเร็จการศึกษา นายร้อยตำรวจหญิง แล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีพร้อมทั้งร้อยตำรวจตรี ได้รับพระราชทาน กระบี่พร้อมทั้งปริญญาบัตรตามภาควิชาที่ได้เรียนมา
- มีช่องทางได้รับราชการซึ่งเป็นอาชีพที่ปลอดภัยพร้อมกับทรงเกียรติ

 สิทธิ์ประโยชน์ เมื่อสำเร็จลุล่วงการศึกษา นายร้อยตำรวจหญิง
1. รับพระราชทานกระบี่พร้อมกับปริญญาบัตรจากในหลวง
2. ได้รับการตั้งแต่งเป็นว่าที่ร้อยตรี
3. บรรจุเข้าทำ งานในพวกตาทัพตามความรู้ประสิทธิภาพ